O nás


Notice: Undefined index: file in /home/html/cestand.cz/public_html/www/wp-includes/media.php on line 1734

Spolek ČESTAND sdružuje firmy České Republiky, které převážnou část své činnosti věnují problematice těžkých a nadrozměrných nákladů a navazujících služeb, které hrají v tomto úzce specializovaném segmentu dopravy klíčovou roli. V současné době má spolek 14 řádných členů. Nejvyšším orgánem je rada spolku, za kterou je oprávněný jednat předseda rady spolku Jiří Tůma a místopředseda rady spolku Michal Růžička. Spolek ČESTAND je členem evropského sdružení ESTA.

Poslání a cíle sdružení

Hlavním posláním spolku je snaha o zlepšení přepravních podmínek v oblasti dopravy těžkých a nadrozměrných nákladů, zajištění standardů kvality a bezpečnosti prováděných služeb a vytváření korektních vztahů jak členů mezi sebou, tak i vůči zákazníkům. Za účelem naplňování tohoto poslání jsou členové sdružení vázáni morálním kodexem.

Hlavním předmětem činnosti spolku je podporovat rozvoj a prosperitu dopravy těžkých a nadměrných nákladů. Prosazovat legislativní opatření směřující proti diskriminaci dopravy těžkých a nadměrných nákladů ve vztahu k ostatním odvětvím hospodářství. Být silným partnerem státním úřadům a dotčeným institucím při prosazování těchto požadavků.

Cílem spolku je provádění těžkých a nadrozměrných přeprav v ČR kvalitně, spolehlivě, bezpečně a hospodárně.

Jak se stát členem

1.   Řádnými členy sdružení se mohou stát subjekty působící v oboru těžké a nadrozměrné dopravy v ČR, které souhlasí s posláním a cíli sdružení a zavázaly se dodržovat stanovy a morální kodex.
2.  Přidruženými členy sdružení mohou být jak podnikatelé, tak subjekty, jejichž činnost či služby jsou spojeny s přepravami těžkých a nadrozměrných nákladů.
3.   Čestnými členy se mohou stát osoby, které se výrazným způsobem zapojují do práce v oblasti přeprav těžkých a nadrozměrných nákladů.
4.   O přijetí člena sdružení rozhoduje členská základna na základě přihlášky.
5.   Na přijetí do sdružení není právní nárok.

Členské příspěvky

1.   Členský příspěvek činí pro řádného a přidruženého člena 1.000,- Kč/člen/rok + rozúčtování prokazatelných nákladů schválených členskou základnou (služby třetích stran, školení členů, náklady na provoz a zajištění činnosti). Poplatek za členství ve spolku není daňově uznatelný. Přeúčtování nákladů na úhradu třetím stranám však lze uplatnit v plné výši jako uznatelný náklad jednotlivých členů.
2.   Čestný člen členské příspěvky nehradí.